ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ BEYNƏLXALQ MEMARLIQ AKADEMİYASI

"MEMARLIQ, ŞƏHƏRSALMA TARİXİ VƏ BƏRPASI"

XÜLASƏLƏNDİRMƏ & İNDEKSLƏNDİRMƏ:

DOİ.ORG